تقویم آموزشی دی ماه 95

21/22

دی

تکنیک های مصاحبه و استخدام

استراتژی شرکت های بزرگ در فرآیند استخدام

 

29/30

دی

اصول فروش حرفه ای

شاخص های عملکردی مهم در بخش مویرگی

 

15/16

دی

مهارت های مدیریتی

مهارت مذاکره استراتژیک

 

22/23

آبان

اصول و روش مذاکره

 تکنیک های مذاکره