تقویم آموزشی آبان 95

13

آبان

تشریفات و پذیرایی

استاندارد ها و الگوهای رفتاری

17/18

آبان

برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

ارزش یابی اثربخشی آموزشی

20

آبان

مبارزه با افسردگی سازمانی   

نقش ارتباطات در نشاط و کنترل افسردگی

20

آبان

اخلاق حرفه ای

نکات پر اهمیت در خصوص رعایت اخلاق حرفه ای در سازمان