تقویم آموزشی مهرماه 95

28/29

مهر

قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي

مقررات ناظر بر قراردادهاي كار

29

مهر

حسابداري بين المللي

عوامل ايجاد كننده تفاوت ها در حسابداري بين الملل...

26

مهر

مديريت نوين انبارداري

....وظايف اصلي در سازمان انبارها ، نقش انبار به عنوان يكي از عناصر لجستيك

14/15

مهر

مباني كليت دانش مديريت پروژه بر اساس استانداردPMBOK

معرفي مديريت پروژه و استانداردPMBOK...