تقویم آموزشی تیرماه 95

31

تیر

مهارت ها و فنون اداری

آشنایی با رفتار سازمانی، اصول مدیریت و کار گروهی

28

تیر

مهندسی انبار

سیر تحول سیستم های انبارداری در جهان

23

تیر

هوش هیجانی و کاربرد آن در سازمان ها

هوش و انواع آن: منطقی - ریاضی، زبانی - کلامی، دیداری - فضایی

21

تیر

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

حسابداری و زبان کسب و کار