تکنیک های نوین اصول سرپرستی ( سرپرستی و مدیریت گروه های کاری و کارکنان سازمان)

مدت دوره:2 روز (16 ساعت)

 

   آذر ماه98 27و28

 

هزینه دوره: 6/900/000 ریال (خالص)

 

محور های دوره

 

 • نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان
 • راه های ایجاد انگیزه و فعال سازی نیروی کار
 • راه های ایجاد انگیزه و فعال سازی نیروی کار
 • مشکل و راه های جلوگیری از مشکل
 • مهارت های مورد نیاز سرپرستان/ادراکی فنی انسانی
 • آموزش و پیشرفت کارکنان و نحوه صحیح آموزش و مربی گری
 • برنامه ریزی و کنترل جهت مدیریت موثر در سازمان
 • خلاقیت نوآوری و بهبود بهره وری

 

 • ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف ایجاد انگیزه
 • ارتباط موثر و روابط انسانی
 • آشنایی با اصول سازماندهی و برنامه ریزی در محیط کار
 • تقویت اعتماد به نفس و ترغیب افراد به بروز توانایی ها

 

مدرس: آقای دکتر محمد علی تعمتی

 دکتری (مدیریت آموزشی)/دبیر کمیته تدوین برنامه پنجم توسعه علوم، تحقیقات و فناوری

 • مدیر عامل موسسه توسعه مدیریت MDI